Общи условия за ползване

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „Бончук и син" ЕООД, с ЕИК 202651855, потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „start-photo.bg" (собственост на „Бончук и син" ЕООД), във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между двете страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) „start-photo.bg"е разработен и се поддържа от „Бончук и син" ЕООД.

При регистрация на потребителски профил в информационната система на start-photo.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за електронен адрес, парола и се записва на сървъра на start-photo.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 1. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 2. Уебсайт („website") e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 3. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
 4. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
 5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 6. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
 7. IP Адрес („IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 8. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
 9. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 10. Потребителският профил е обособена част от уебсайта „start-photo.bg", съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „Бончук и син" ЕООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „Бончук и син" ЕООД, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта „start-photo.bg"с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.
 11. Продажна цена е обявената до всяка снимка цена в български лева, включваща данък добавена стойност.

II. Предмет на договора

 1. „Бончук и син" ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн закупуване на снимки, чрез интернет сайта си „start-photo.bg".
 2. „Бончук и син" ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до електронна система за онлайн пазаруване, като осъществява контакта с потребителите за сключване на договор за закупуване на снимки и предварително плащане на договорената цена. Договорът се счита за сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определн брой договори и др.) или срок.
 3. „Бончук и син" ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта „start-photo.bg", като не носи отговорност при следните случаи:
  • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Бончук и син" ЕООД;
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
  • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „start-photo.bg", независещи от екипа на същия.
 4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на информационната система на „start-photo.bg". Когато потребителят промени потребителското си име, „start-photo.bg" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „start-photo.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 6. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „start-photo.bg", както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „start-photo.bg", без изричното разрешение на „Бончук и син" ЕООД.

III. Условия касаещи продажбата и закупуването

 1. При закупуване на снимки и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, „Бончук и син" ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава снимката в профила си в „start-photo.bg", най-късно до 72 часа след извършване на плащането!
 2. Ако по някаква причина дадена снимка отпадне и не може да бъде продадена потребителят получава обратно платената сума.
 3. За да бъде закупена снимка, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
 4. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява „start-photo.bg"незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
 5. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва с „Бончук и син" ЕООД договор за покупка на определена снимка.
 6. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собственика на "Бончук и син" ЕООД от 06.08.2013 г. и влизат в сила от 06.08.2013 г.